Die Gaste, SAYI: 16 / Mart-Nisan 2011

Farklılığın
OrtamlarıDie Gaste SAYI: 16 / Farklılığın Ortamları
    Bu derleme, günümüzde aşırı kullanılan farklılık kavramının disiplinler arası ve uluslararası karşılaştırmalı açıklamasına katkı sunmaktadır. Kitapta kentsel ve kurumsal çerçevede ve de medyanın sanal dünyasında farklılığın “yönetim” algılaması ve stratejilerine yönelik kuramsal çıkış noktaları ve görgül araştırma sonuçları tanıtılmaktadır.
   
    İçindekiler:
    ü Farklılığın Ortamları ve Sözcükleri
    ü Dün ve Bugün
    ü Çeşitliliğin Günlük Yaşamdaki Çeşitliliği
    ü Postmodern Düzenlemeler ve Üretim
    ü Farklılığın Kuramsal Tasarısı Toplumsal Eyleme Nasıl Bir Etkide Bulunur?
    ü Transnasyonalizmin Kavramlaşması: Avrupa’da Doğu-Batı Göç Örnekleri
    ü Faklılığın ve Eşitsizliğin Kıskacında: Gençlere Yönelik Çalışmalarda Farklılık
    ü Sıkıştırma Simgesi Olarak Türban
    ü Cinselliğin, Etnisitenin ve Dinselliğin Göç Toplumunda Medyatik Üretimi
    ü Farklılık ve Cinsellik
    ü Kültürlerarasılık ve Sağlık
    ü Tıp Çalışmalarında İletişimsel Yeterliklerin Geliştirilmesi
    ü Kültürlerarası Yeterlik Kuramı ve İngilizce Dersinde Tanımlanması
    ü Odak Noktası: Farklılığın Yönetilmesi
    ü Kültürlerarasılık ve Firmalar
   
    Yayınlayanlar:
    Prof. Dr. habil. Cristina Allemann-Ghionda, Köln Üniversitesi İnsanbilimleri Fakültesi’nde karşılaştırmalı eğitim bilimleri alanında öğretim üyesidir. Kültürlerarasılık konularında çok sayıda araştırma yayınlamış ve Pedagoji Dergisi’nin yayıncılarındandır.
    Emekli Prof. Dr. Wolf-Dietrich Bukow, 2010’a kadar Köln Üniversitesi İnsanbilimleri Fakültesi’nde eğitim ve kültür sosyolojisi alanında çalıştı; Kültürlerarası İncelemeler Araştırma Merkezi’nin (FİST) ve Farklılık İncelemeleri Merkezi’nin (CEDIS) yöneticiliğini yaptı.