İKİ AYLIK TÜRKÇE GAZETE
DİL VE EĞİTİMİ DESTEKLEMEK İÇİN İNİSİYATİF
(Initiative zur Förderung von Sprache und Bildung e.V.)
ISSN 2194-2668


Die Gaste, SAYI: 37 / Mayıs-Temmuz 2015

Yaşanacak Bir Türkiye,
Yaşanacak Bir Dünya


Tekin BİNGÖL
(CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Tekin Bingöl
    Göç, hızla değişen toplumların ve küreselleşen dünyanın en önemli olgularından birisidir. Afrika’da, Ortadoğu’da yıllardır süregelen savaşlardan kaçan insanların durumu, Avrupa’ya varabilmek için bin bir güçlükle Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerin hızla artan sayısı bu olgunun dramatik boyutlarını gözler önüne sermektedir. Tarihsel olarak göç yolları üzerinde önemli bir konuma sahip olan Türkiye, hem önemli ölçüde göç veren hem de göç alan bir ülke konumundadır. Bu konumundan kaynaklanan sorumluluk ve bilinçle, tüm dünyada yerleşik olarak yaşamlarını sürdürmekte olan milyonlarca insanımızın yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesi, gereksinimlerine kulak verilmesi ve sorunlarının çözülmesi Cumhuriyet Halk Partisi dış politikasının öncelikli konuları arasında yer almaktadır.
    Cumhuriyet Halk Partisi’nin hedefi, yaşanacak bir Türkiye yaratmak ve Türkiye’yi yaşanacak bir dünyanın parçası haline getirmek için çalışmaktır.
    Göç kaynaklı sorunlar ancak ve ancak insanlık onuruna saygı çerçevesinde, bölgesel işbirliğiyle ve sosyal demokrasinin evrensel değerleri göz önünde bulundurularak ele alınırsa çözülebilir. Bugüne kadar Türkiye’de iktidarda olan hükümetler konuyu sadece yüzeysel bir biçimde, bilimsellikten uzak popülist politikalarla ele almışlar ve sorunlara hiçbir kalıcı çözüm getiremedikleri gibi, yaşanan sorunları daha da derinleştirmişlerdir. 2015 Milletvekili Genel Seçimleri, sorunların tartışılması ve çözüm yollarının sunulması bağlamında önemli bir fırsat sunmaktadır. Göçün 55. Yılı’nın geride bırakan Türkiye, göç kaynaklı sorunlar konusunda AB ülkeleriyle ve diğer komşularıyla yeniden karşılıklı işbirliği ve güvene dayalı bir siyasi diyalog ortamı yaratmalı ve göç hareketleri konusunda bölgesel politikalar oluşturulurken yeniden merkezi bir aktör haline gelmelidir. Bu hedef doğrultusunda CHP, hem yurt dışı birlikleri aracılığıyla, hem de seçim bildirgesinde sunduğu çözüm önerileriyle yurt dışında yaşayan insanlarımıza ulaşmak ve sorunlarını sahiplenmek için kapsamlı bir çalışma yürütmektedir.
    Yeni bir hayat kurmak, daha iyi bir iş bulmak, siyasi sığınmacılık ve benzeri pek çok nedenle küresel boyutta göçler yoğunluk kazanmıştır. Emeğin hareketliliği olumlu bir durum olmakla beraber kendine özgü sorunlar ve sonuçlar da yaratmaktadır. İçe ve dışa doğru yaşanan kitlesel göç dalgaları Türkiye’nin toplumsal yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Rakamlar göstermektedir ki Türkiye için bu konu ciddiyetle ele alınması gereken bir olgudur; dünyanın farklı ülkelerine son 50 yılda 6,5 milyon göç veren Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyaya en fazla göç veren ülke konumundadır.
   
    CHP’nin HEDEFİ
    Cumhuriyet Halk Partisi, “Yaşanacak Bir Türkiye” sloganıyla çıktığı yolda sadece Türkiye’de yaşayan insanlarınız için değil, yurt dışında yaşayan insanlarımızın sorunlarını yönelik olarak da çözüm odaklı hedefler belirlemiştir. Bu görevi yerine getirmek için amacımız yurt dışında yaşayan insanlarımızın:
    Yaşadıkları ülkelerde sosyal hayatın merkezi bir parçası olarak hayatlarını sürdürmelerine ve çoğunluk toplumuna uyum sağlamalarına katkı vermek.
    Yaşadıkları ülkeler ve Türkiye arasındaki ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkilerde, yatırım, insan kaynakları, kültürel etkinlikler aracılığıyla köprü rolü oynamalarını teşvik etmek.
    Türkiye’de yaşadıkları siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm sağlamak.
    Kendi kültürleri ile ilişkilerinin devamını ve bağlarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamını sağlamak.
    Yaşadıkları ülkelerdeki sorunlarının çözülmesi için ilgili devlet ve kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde katkıda bulunmak.
    Uluslararası kuruluşlarda sorunları etkin bir biçimde dile getirerek bu sorunların çözümüne katılmak ve katkılarının özendirilmesine destek vermek.
    Yaşadıkları ülkelerde eşit hak ve uygulamalara ulaşmaları ve sorunlarının çözümü için Türkiye’nin ve siyasi partilerin daha etkin bir biçimde katkılarını sağlamak.
    Göç hareketlerinin yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun biçimde gerçekleşmesine destek olmak ve yasa dışı göç hareketlerinin engellenmesi için gerekli önlemleri uluslararası örgütler ve ilgili ülkelerle iş birliği yaparak ele almak.
    Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve tam üyelik sürecinde kilit rol oynamaları için sürece aktif bir biçimde dâhil olmalarını sağlamaktır.
    CHP, sosyal demokrasinin eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış değerlerine, kültürlerarası diyalog sürecine daha çok derinlik ve etkinlik kazandırılması için diğer ülkelerin kardeş sosyal demokrat partileriyle, Türkiye’nin temel hak ve çıkarlarını korumaya özen göstererek, karşılıklı saygı çerçevesinde her konuda dayanışma içinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda amacı;
    Göç’le ilgili sorunların çözümünde katılımcı bir siyaset izleyerek dünyada faaliyet gösteren Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşlarının öneri ve istemlerini göz önünde bulundurmak ve kamuoyunu çözüm sürecine dahil etmek.
    Bu konuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasına destek olmak, bilgi birikimi yaratmak ve elde edilen verilerin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak.
    Tüm bu konularda Türkiye’deki siyasal partilerin üzerinde uzlaşacakları kalıcı bir devlet politikasının oluşması için çalışmalar yapmaktır.
    19 Nisan 2015 tarihinde 2015 Seçim Bildirgesini kamuoyuyla paylaşmış olan CHP, tüm bu hedefler doğrultusunda yurt dışında yaşayan insanlarımızın temel sorunlarına yönelik olarak somut çözüm önerileri sunmuştur.
   
    YURT DIŞINDAKİ İNSANLARIMIZ İÇİN
   
    Eğitim
    • İhtiyaç duyulan alanlar için öğretmen atamaları yapacak, atamalarda Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli eğitmenlere öncelik vereceğiz.
    • Eğitimlerine Türkiye’de devam etmek isteyen gençlerimizin, yıl kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemeleri yapacağız.
   
    Kültürel Etkileşim
    • Kültürleri ayıran değil, birleştiren bir dış politika izleyeceğiz.
    • Kültürel etkileşimi artırmak ve yurt dışında yaşayan gençlerimize danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla “Uluslararası Gençlik Merkezleri” kuracağız.
    • Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yurt dışında yaşayan insanlarımızın katkı ve desteğini alacağız.
   
    Diplomatik Girişimler
    • Çifte vatandaşlık hakkının kazanılması için gereken tüm diplomatik girişimleri gerçekleştireceğiz.
    • Diplomatik girişimlerle Türkiye kökenlilerin can ve mal güvenliğini artıracağız.
   
    Temsiliyet
    • Yurt dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarının TBMM’ye daha etkin şekilde taşınması için yurt dışı seçim bölgeleri oluşturacağız.
    • Her 300 bin seçmene bir milletvekili düşecek şekilde, yurt dışındaki yurttaşlarımızın TBMM’de 10 milletvekili ile temsil edilmesini sağlayacağız.
   
    Askerlik
    • Yurt dışında verilen “askerlik yapamaz raporunun” Türkiye tarafından da kabul edilmesi sağlayacağız.
    • Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın askerlik hizmetini, tanıtım programlarında görev yaparak tamamlamalarına olanak tanıyacağız.
   
    Yurt Dışındaki Hizmetler
    • Yurt dışı temsilciliklerinde, öncelikle yurt dışında yetişmiş genç insanlarımızın görev almalarını sağlayacağız.
    • Konsolosluk hizmetlerini geliştirecek, işlem harçlarını yarı yarıya düşüreceğiz.
   
    Türkiye’deki Hizmetler
    • Mavi kart sahiplerinin Türkiye’deki işlemlerini kolaylaştıracağız.
    • Emeklilerin yurt dışından getirdikleri araçları Türkiye’de daha uzun süre kullanabilmesine olanak tanıyacağız.
    • Gümrük kapılarındaki sorunları kurumsal tedbirlerle gidereceğiz.